عالمان دینی سیمین شهر

منتشر شده در شنبه, 12 تیر 1395 09:30
بازدید: 1310

1- الحاج رجب محمد آخوند حنفی   امام جمعه سیمین شهر ومدیرحوزه نور سیمین شهر

2- حاج محمد آخوند ارادئی  امام جمعه محله قارقی و مدیرحوزه عظیمی

3- حاج گلدی قلیچ آخوند توماچ  امام جمعه کتوک و مدیرحوزه لقمان محله کتوک

4- عبدالغفار آخوند محمدی قره جه مدیرحوزه علمیه لقمان بناور